• Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Helenę Chlewicką-Kluczny Firma Usługowa GARDEN-KLUCZNY z siedzibą w Dąbrówce Górnej 47-300 ul. Opolska 55, NIP 6641344989 za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gardenforever.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług przez Firmę GARDEN-KLUCZNY drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego .

 

 1. Sklep Internetowy www.gardenforever.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą – Sklepem Internetowym.
 3. Klienci mogą porozumiewać się ze Sklepem Internetowym za pomocą: poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie.
 4. Wszelkie informacje, reklamy, ogłoszenia, cenniki, znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.
 7. Sklep Internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta na stronie Sklepu Internetowego oraz udostępnienie Klientom formularza zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu Internetowego po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu, adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie do Sklepu Internetowego żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.
 9. Klienci składają zamówienie przy użyciu formularza zamówienia.
 10. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sklep Internetowy za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z procedurą zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 11. Sklep Internetowy oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sklep Internetowy nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 12. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 dni roboczych.
 14. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.gardenforever.pl .
 15. Złożenie zamówienia polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 16. Skuteczne złożenie Zamówienia polega na wyborze produktów, podaniu danych teleadresowych Klienta, wyboru metody płatności i sposobu dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 17. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacja go. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 18. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 19. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu Internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – Sklepem Internetowym.
 20. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.
 21. Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 22. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
 23. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu Internetowego.
 24. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 25. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 26. Dostępne formy płatności:  
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maesto
  • Płatności online 
  • BLIK 
  • Alior Raty.
 27. •przelew na konto ING  19 1050 1504 1000 0090 9210 5775.
 28. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy towar.
 29. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby zakupiony towar został skompletowany i przygotowany do wysyłki. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, będziemy kontaktować się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
 30. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Za wszelkie opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie nie odpowiadamy.
 31. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
 32. Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 33. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sklep Internetowy oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sklepu.
 34. Wszelkie reklamacje zaleca się składać pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Sklepu. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
 35. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 36. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 37. Sklep Internetowy informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sklepu w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 38. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego  udostępnianego przez Sklep.
 39. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Sklepu Internetowego.
 40. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
 41. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 42. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 43. Sklep dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 44. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 45. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 46. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 47. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sklep przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.
 48. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 49. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 50. a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 51. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem;
 52. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 53. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 54. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 55. Sklep przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn.zm.).
 56. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 57. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Sklep, o którym mowa w Regulaminie.
 58. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.